tartutulevaisuuteen

Sanastoa

Termiviidakkoa selvemmäksi

twitterinstagramfacebook

Päivittäiset toiminnot kuten pukeutuminen, peseytyminen tai kodinhoitoon ja asiointiin liittyvät toiminnot.

Hyvin lievä vamma, johon ei liity tajunnan menetystä, jossa muistikatkos kestää alle kymmenen minuuttia, vamma ei aiheuta neurologisia löydöksiä, eikä vammasta  jää pysyviä seurauksia.

Tapaturman aiheuttama aivokudoksen vaurio, syntyy päähän ja aivoihin kohdistuvan ulkoisen energian vaikutuksesta.

Mistä  tahansa syystä (esim. tapaturma, aivoverenvuoto, aivokasvain) syntynyt aivokudoksen vaurio, laajempi käsite kuin aivovamma.

Ajoneuvon perusverosta voi hakea vapautusta vammaisuuden perusteella. Vapautus myönnetään henkilölle, joka on ajoneuvosta verovelvollinen. www.trafi.fi 

Selkäydinvammaisten eli SYVien oma järjestö, joka on perustettu v. 2009. www.aksonry.fi 

Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on tukea vammautuneen henkilön sijoittumista työelämään. Kuntoutuksen tarve, sisällöt ja tavoitteet arvioidaan ja suunnitellaan yksilöllisesti. Samalla arvioidaan ammatillisen kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuus. Ammatillista kuntoutusta järjestävät Kansaneläkelaitos, työeläkevakuutus, tapaturma- ja liikennevakuutus, työvoimaviranomaiset sekä ammatilliset oppilaitokset.

Muistamattomuus; osittainen tai täydellinen, tilapäinen tai pysyvä, samana pysyvä tai etenevä muistamattomuus.

Apuväline on väline, laite tai muu ratkaisu, joka edistää, tukee ja ylläpitää henkilön toimintakykyä ja osallistumista silloin, kun se on vamman tai sairauden vuoksi heikentynyt.

Apuvälinepalveluun kuuluu apuvälinetarpeen arviointi, apuvälineen sovitus ja hankinta, mahdolliset muutostyöt, käytön opetus ja seuranta sekä huolto ja korjaus. 

Erilaisista toimijoista koottu henkilökohtaisen avun valtakunnallinen verkosto, joka itsenäisesti tuottaa neuvontaa, tiedottavaa koulutusta ja aineistoa. www.assistentti.info

Asunnon muutostöillä helpotetaan omatoimista selviytymistä kotona. Vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaiselle henkilölle on korvattava asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. 

Avokuntoutukseen kuuluvat mm.fysioterapia, toimintaterapeia, puheterapia, psykoterapia, musiikkiterapia, neuropsykologinen kuntoutus, monimuotoryhmäterapia, päiväkuntoutus. Maksaja tahona voi olla mm. vakuutusyhtiö tai Kela. 

Avustajakoira on fyysisesti toimintarajoitteisten käyttäjien yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi koulutettu koira, joka avustaa käyttäjäänsä päivittäisissätoimissa. Avustajakoira edistää ja ylläpitää käyttäjänsä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. (www.invalidiliitto.fi)

Masentuneisuus, oire tai oireyhtymä, jossa keskeisenä piirteenä on mielialan lasku, alavireisyys.

Tutkimuksista ja hoidoista annettu loppulausunto, yhteenveto.

Aivosähkötoiminnan häiriöistä johtuva sairaus.

Yli-iloisuus.

Oppilaaksi hakemisen jaksolla selvitellään moniammatillisesti olisiko Valterikoulu oppilaan tuleva koulu jatkossa.  Ennen jaksoa on selvitetty kunnan mahdollisuudet järjestää opetus.

Osittainen toispuolihalvaus

Toispuolihalvaus

Pienten, täsmällisten lihasliikkeiden säätely.

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, jossa kuvataan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvä tavoitesuunnitelma sekä suunnitelma opetuksen sisällöistä, pedagogisista menetelmistä, opetusjärjestelyistä ja tarvittavasta tuesta. Lisäksi HOJKSiin kirjataan myös moniammatillisen yhteistyön kuvaus ja eri toimijoiden vastuualueet, yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa sekä yhdessä sovittu, huoltajan tarjoama tuki. Nivelvaiheessa tärkeä tiedon siirron apuväline vanhempien luvalla. Jokaiselle erityisopetukseen otetulle tai siirretylle oppilaalle laaditaan HOJKS.

International Classification of functions

Häiriöt kognitiivisissa toiminnoissa kuten havaitsemisessa, oppimisessa, muistissa, päättelyssä, ongelmanratkaisussa, kielellisissä toiminnoissa ja tahdonalaisessa liiketoiminnassa.

Tiedonkäsittelyyn liittyvät ajattelutoiminnot, kuten esim. havaitseminen, muisti, kielellinen ajattelu ja päättely.

Koulutuskokeilulla selvitetään edellytyksiä selviytyä suunnitelluista ammatillisista opinnoista. Samalla on mahdollisuus käytännössä tutustua suunniteltuun koulutusvaihtoehtoon ja oppilaitokseen. Jakso kestää yleensä muutamsta päivästä viikkoon.

Henkilön kuntoutumisen järjestämisen tueksi laadittu kirjallinen, usein lakisääteinen, asiakirja, jossa luetellaan tutkimusten, arviointien ja kuntoutujan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta päätetyt tarpeelliset toimenpiteet aikatauluineen ja toteutusvastuineen.

Perusopetuksen päättyessä yhden lukuvuoden mittainen ”kymppiluokka”.

Spinal cord injury, ks. selkäydinvamma.

Selkäytimen vaurio, joka syntyy selkärangan murtumisesta. Tulehdukset ja kasvaimet voivat  myös aiheuttaa selkäydinvamman.Vammasta kauöarangan alueella seuraa neliraajahalvaus, tetraplegia. Mikäli vamma on rinta- tai lannerangan alueella, kyseessä on alaraajahalvaus eli paraplegia. 

Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on vammautuneen tai sairastuneen henkilön toimintakyvyn edistäminen. Sopeutumisvalmennukseen kuuluu kuntoutujan ja hänen lähiyhteisön ohjaus, neuvonta ja valmennus. Sopeutuisvalmennusta voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmänä. Sopeutumisvalmennukseen osallistuminen voi olla ajankohtaista uudelleen elämäntilanteen muuttuessa.